COOKIE POLITIK

Når du besøger THYBO Ejendomme ApS' website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Websitet indsamler sådanne oplysninger i form af "cookies". 


”Cookies” er tekstfiler, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.


Som bruger har du mulighed for at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her.


Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig - og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at vores website ikke fungerer optimalt - samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.


Hvis du skriver en kommentar på vores website, kan du vælge at gemme dit navn, din e-mail-adresse m.m. i cookies. Disse er til for din bekvemmeligheds skyld, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Medmindre du sletter cookies, vil de eksistere i et år.


Hvis ikke du ønsker, at der indsamles sådanne oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug vores website.


I vores persondatapolitik herunder har vi uddybet hvilke informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

PERSONDATA-POLITIK

Denne persondatapolitik er udarbejdet af THYBO Ejendomme ApS og gælder for alle vores lejere, potentielle lejere, leverandører og samarbejdspartnere.

 

1.      Om THYBO Ejendomme ApS

Som led i vores virksomhed indsamler og behandler THYBO Ejendomme ApS persondatar med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik. THYBO Ejendomme ApS er dataansvarlig i forhold til behandlingen af persondata til disse formål.


I tilfælde af spørgsmål til denne persondatapolitik eller til vores indsamling og behandling af persondata, kan vi kontaktes her:


THYBO Ejendomme ApS
Spangsbjerg Høje 5
8800 Viborg
E-mail: info@thyboejendomme.dk
 

2.      Datasikkerhed er vigtigt for os

Det er for os vigtigt at sørge for en ansvarlig omgang med de persondata, der indsamles som led i driften af vores virksomhed. I denne persondatapolitik redegøres der for, hvordan vi hos THYBO Ejendomme ApS indsamler og anvender persondata på lejere, potentielle lejere, leverandører og samarbejdspartnere. Vi oplyser desuden hvordan den enkelte kan få indsigt i egne persondata.


3.      Hvad er persondata?

Persondata omfatter enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar, fysisk person. Ved en identificerbar, fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, f.eks. ved et CPR- eller CVR-nummer eller andre data, der er særlige for en given persons identitet.

4.      Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De data, vi indsamler, anvendes til forskellige formål i forbindelse med kunde-/levenrandørforhold og driften af THYBO Ejendomme ApS´ virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om den enkelte er lejer, potentiel lejer, leverandør eller samarbejdspartner. Generelt vil det dog være data vedrørende lejeradministration, leverandøradministration samt data vedrørende THYBO Ejendomme ApS´ rettigheder og forpligtelser.


Manglende afgivelse af persondata fra den enkeltes side kan betyde, at THYBO Ejendomme ApS vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med det givne kunde-/leverandørforhold.


THYBO Ejendomme ApS indsamler og behandler som udgangspunkt udelukkende almindelige persondata. I konkrete tilfælde kan det dog være nødvendigt for os i et begrænset omfang at behandle følsomme persondata (f.eks. oplysninger om sygdomsforhold).

 

THYBO Ejendomme ApS indsamler typisk følgende data:

 

4.1    Oplysninger vedrørende vores kunder

Når man kontakter vores udlejningsafdeling, indsamler vi de persondata, vi får oplyst - herunder kontaktoplysninger (for-, mellem- og efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og evt. stilling), CPR-nummer (til brug for forsyningstilslutning), forsikringsoplysninger, bankoplysninger, betalingskortoplysninger. Herudover indsamler vi de oplysninger, vi modtager, hvis man kontakter os for at indrapportere et problem, eller når man i øvrigt henvender sig til os i forbindelse med sit kundedørforhold hos os.

 

THYBO Ejendomme ApS kan desuden indhente kreditoplysninger fra kreditoplysningsbureauer til brug for bedømmelse af den enkelte (potentielle) lejers økonomiske soliditet og kreditværdighed i forbindelse med sit (kommende) kundeforhold.

 

4.2    Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere

Vi indsamler de persondata, vi får oplyst ved indgåelse af en leverings- eller samarbejdsaftale - herunder kontaktoplysninger (firmanavn, jobtitel, for-, mellem- og efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse) samt oplysninger, vi modtager, hvis man henvender sig til os som led i det givne samarbejde.


5.      Hvad bruger vi dine persondata til?

THYBO Ejendomme ApS indsamler og behandler persondata til opfyldelse af de nedenfor anførte formål. Bemærk, at ikke samtlige angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af data eller typer af databehandling gælder for alle i alle tilfælde.


THYBO Ejendomme ApS indsamler og behandler udelukkende persondata i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med et givent kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold - eller i henhold til gældende ret.

 

5.1    Kundeadministration
THYBO Ejendomme ApS indsamler og behandler persondata i forbindelse med oprettelse og løbende administration af et kundeforhold med os. Dette sker som led i driften af vores virksomhed og for opretholdelse af vores kunderegistre, kreditvurderinger, fakturering, inkasso, markedsføring, eventuel, anonym statistik m.v. 

 

5.2 Administration af leverandør- og samarbejdsforhold
THYBO Ejendomme ApS indsamler og behandler persondata på kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere - i forbindelse med administration sådanne leverandør- og samarbejdsforhold. Dette sker som led i driften af vores virksomhed og for opretholdelse af aktuelle data på kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

 

5.3 Overholdelse af gældende love og regler
THYBO Ejendomme ApS indsamler og behandler persondata i forbindelse med overholdelse af love og regler, som THYBO Ejendomme ApS er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden.


THYBO Ejendomme ApS anvender ikke persondata til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.


THYBO Ejendomme ApS tilstræber at sikre, at alle de persondata, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder derfor om, and lejere, leverandører og andre samarbejdspartnere altid underretter os om eventuelle ændringer i personlige forhold (f.eks. ændring af adresse eller betalingsoplysninger). Dette for at sikre, at den enkeltes persondataoplysinger altid er korrekte og ajourførte.


6.      Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

THYBO Ejendomme ApS indsamler og behandler som udgangspunkt persondata på et af følgende grundlag:

  • Den enkeltes samtykke
  • Indgåelse eller opfyldelse af et kontraktforhold med THYBO Ejendomme ApS
  • Hensynet til THYBO Ejendomme ApS' legitime interesser - dvs. de ovenfor beskrevne formål
  • Opfyldelse af en restlig forpligtelse, THYBO Ejendomme ApS er pålagt
  • Beskyttelse af den enkeltes - eller en anden fysisk persons - vitale interesser
  • Databehandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
  • Databehandlingen er nødvendig for at overholde THYBO Ejendomme ApS' eller den enkeltes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler persondata af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til den enkeltes interesser vejer tungere.

  7.      Videregivelse af persondata 

  THYBO Ejendomme ApS videregiver udelukkende persondata i den udstrækning, det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed - herunder for at kunne formidle levering af el, vand og varme. THYBO Ejendomme ApS videregiver typisk persondata til følgende modtagere i forbindelse med indgåelse af lejemål:


  7.1    El-forsyningsværket

  I forbindelse med tilslutning til el-forsyning skal navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og CPR-nummer oplyses. Disse data videregives til el-værket.

    

  7.2    Vand og varme
  Som led i indgåelse af lejeaftale skal man som lejer betale for vand og varme m.v. THYBO Ejendomme ApS indberetter derfor lejers navn og adresse til samarbejdsparter for sådan forsyning.

   

  THYBO Ejendomme ApS kan desuden videregive persondata til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, f.eks. i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand m.v.


  For yderligere oplysninger om vores leverandørers og samarbejdspartneres behandling og beskyttelse af persondata henvises til disses persondatapolitikker og vilkår.


  THYBO Ejendomme ApS tilstræber videst muligt at begrænse videregivelse af persondata i personhenførbart format - for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives personhenførbare data.


  THYBO Ejendomme ApS videregiver ikke persondata, medmindre det er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde den enkelte lejers behov.

   

  8.      Internationale overførsler af dine personoplysninger

  THYBO Ejendomme ApS vil som hovedregel ikke overføre persondata til lande uden for EU/EØS.

   

  9.      Dataintegritet og -sikkerhed

  Persondata opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet - medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring m.v.


  Det er THYBO Ejendomme ApS' politik at beskytte persondata ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for den enkeltes persondata, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

   

  10.    Dine rettigheder

  Man har som (potentiel) lejer, leverandør eller samarbejdspartner til enhver tid ret til at gøre sine rettigheder ifølge den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Man kan blandt andet anmode om indsigt i de persondata om én, THYBO Ejendomme ApS er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af disse data, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af éns persondata til markedsføring. Endvidere kan man anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelt ukorrekte oplysninger om én selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af persondata samt gøre sin ret til dataportabilitet gældende.


  Hvis man ønsker at gøre én eller flere af sine rettigheder gældende, bedes man kontakte os på e-mail: info@thyboejendomme.dk. Sådanne anmodninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

   

  Ønsker man at klage over THYBO Ejendomme ApS' behandling af ens persondata, kan dette ske til:
  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5.
  1300 København K
  E-mail: dt@datatilsynet.dk

    

  11.    Opdateringer

  THYBO Ejendomme ApS evaluerer og opdaterer løbende denne persondatapolitik.